Tạp chí Tài chính, S. 644 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MỘT SỐ YÊU CẦU VỀ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ TÀI CHÍNH VIỆT NAM

ThS. Hoàng Xuân Nam, ThS. Đào Hạnh Ngân

Tóm tắt


Thống kê tài chính gồm tập hợp toàn bộ các lưu lượng và tồn lượng về tài sản và công nợ tài chính của tất cả các khu vực của nền kinh tế. Thống kê tài chính được tổ chức và trình bày để chỉ ra lưu lượng giữa các khu vực của nền kinh tế và tồn lượng tương ứng về tài sản và công nợ tài chính. Để xây dựng được một hệ thống chỉ tiêu thống kê thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Tài chính, cần nghiên cứu xác định các chỉ tiêu cụ thể cũng như: giải thích đầy đủ nội dung chỉ tiêu, phương pháp tính toán, tổng hợp chỉ tiêu, xác định phạm vi tính toán của chỉ tiêu, nguồn thu thập số liệu và phân công trách nhiệm thu thập. 

Toàn văn: PDF