Tạp chí Tài chính, S. 642 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ẢNH HƯỞNG CỦA SỞ HỮU GIA ĐÌNH ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT

Phạm Quốc Việt, Trần Đức Mẫn

Tóm tắt


Bài viết nghiên cứu về mối quan hệ giữa sở hữu gia đình và hiệu quả hoạt động của công ty. Dữ liệu thu thập trong nghiên cứu này là từ 25 công ty gia đình niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội trong giai đoạn 2009 – 2015. Thông qua phương pháp bình phương tối thiểu qua hai giai đoạn (2SLS), kết quả nghiên cứu cho thấy, sở hữu gia đình không ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động thị trường (Tobin’s Q) nhưng có ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kế toán (ROA) theo phương trình phi tuyến bậc hai có dạng đường cong hình chữ “U ngược”.

Toàn văn: PDF