Tạp chí Tài chính, S. 640 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

HƯỚNG DẪN MỚI VỀ PHÍ, LỆ PHÍ

TS. Viên Thị An

Tóm tắt


Luật Phí và lệ phí đã được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 25/11/2015 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017, đồng thời bãi bỏ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2011/PL-UBTVQH10. Để Luật Phí và lệ phí đi vào cuộc sống, ngày 23/8/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 120/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí. Bài viết phân tích những điểm lưu ý của Luật Phí và lệ phí và Nghị định hướng dẫn Luật.

Toàn văn: PDF