Tạp chí Tài chính, S. 638 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Những đổi mới trong quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng

TS. Phạm Thị Thúy Hằng

Tóm tắt


Ngày 29/6/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 99/2016/TT–BTC về việc hướng dẫn quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng. Nhằm tạo thuận lợi cho người nộp thuế, Bộ Tài chính đã quy định một cách rõ ràng các thông tin liên quan tới người nộp thuế để tránh tình trạng nhầm lẫn, sai sót trong quá trình làm thủ tục cũng như trong quá trình hoàn thuế…

Toàn văn: PDF