Tạp chí Tài chính, S. 634 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUẢN LÝ NGÂN QUỸ NHÀ NƯỚC

TS. Viên Thị An

Tóm tắt


Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016, Nghị định số 24/2016/NĐ-CP quy định chế độ quản lý ngân quỹ Nhà nước do Chính phủ ban hành ngày 5/4/206 là bước hoàn thiện hành lang pháp lý thực hiện chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2020. Nghị định này quy định các nguyên tắc quản lý ngân quỹ nhà nước; các nghiệp vụ quản lý ngân quỹ nhà nước trong hệ thống Kho bạc Nhà nước; nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc quản lý ngân quỹ nhà nước.


Toàn văn: PDF