Liên hệ tạp chí

Địa chỉ gửi thư

Vietnamese Academy of Social Sciences
27 Tran Xuan Soan
Hanoi
Vietnam

Đầu mối

Hoang Van Chung
Editorial Staff
Vietnamese Academy of Social Sciences
27 Tran Xuan Soan
Hanoi
Vietnam
Email: nctongiao@yahoo.com.vn

Hỗ trợ

Sioux Cumming
Điện thoại: +44-1865-249909
Email: scumming@inasp.info