T. 11 (2015)

Mục lục

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI

Đầu tư công trong y tế: Thực trạng và giải pháp Tóm tắt PDF
Ngô Minh Tuấn, Bế Thu Trang 3-11
Hợp tác công-tư trong cung ứng dịch vụ môi trường đô thị ở Việt Nam: Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức Tóm tắt PDF
Hồ Công Hòa 12-28
Chính sách học phí đại học công lập ở Việt Nam: Phân tích ở góc độ nâng cao chất lượng giáo dục đại học Tóm tắt PDF
Trần Quang Hùng 29-35
Tác động của chuyển dịch cơ cấu kinh tế đến tăng năng suất lao động của tỉnh Vĩnh Long Tóm tắt PDF
Đặng Thị Thu Hoài 36-46

MÔI TRƯỜNG KINH DOANH

Kinh nghiệm quốc tế về chính sách huy động nguồn vốn tư nhân cho phát triển cơ sở hạ tầng và hàm ý chính sách cho Việt Nam Tóm tắt PDF
Phạm Thiên Hoàng, Đào Xuân Tùng 47-55

KINH NGHIỆM – THỰC TIỂN

Phương thức liên kết vùng tự nguyện: Kinh nghiệm của Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc và bài học đối với Việt Nam Tóm tắt PDF
Trần Thị Thu Hương 56-64
Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành dệt may Việt Nam: Thực trạng và giải pháp Tóm tắt PDF
Vũ Dương Hòa 65-74
Một số kết quả thực hiện đề án tái cơ cầu các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Tóm tắt PDF
Hoàng Quang Dũng 75-78


Tạp chí Quản Lý Kinh tế ISSN: 1859-039X

VietnamJOL is supported by INASP