S. 43 (2011)

Mục lục

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI

Một số vấn đề về tiếp tục cải cách bộ máy tổ chức và cơ chế vận hành của chính phủ Việt Nam Tóm tắt PDF
Lê Xuân Bá, Vũ Xuân Nguyệt Hồng 3-15
Những khía cạnh thiếu bền vững trong phát triển vùng kinh tế trọng điểm ở Việt Nam và một số khuyến cáo chính sách Tóm tắt PDF
Ngô Thắng Lợi 16-28
Trách nhiệm xã hội của doanh nghiêp: Vấn đề đặt ra từ thực tế ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Trần Kim Hào 29-34
Đổi mới hệ thống pháp luật về kinh tế nhằm phát triển bền vững ở Việt Nam: thành tựu thách thức Tóm tắt PDF
Hồ X Thắng 35-43
Đặc điểm hệ thống kiểm soát nội bộ trong các tập đoàn kinh tế Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Phương Hoa 44-49
Khu công nghiệp, chuỗi khu công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ và chuỗi sản phẩm Tóm tắt PDF
Trần Kim Chung, Đinh Trọng Thắng, Tạ Minh Thảo 50-57

MÔI TRƯỜNG KINH DOANH

Nới lỏng các quy định pháp lý để quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp vào cuộc sống Tóm tắt PDF
Nguyễn Đình Tài 58-63

KINH NGHIỆM – THỰC TIỂN

Bàn về hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam - Trung Quốc Tóm tắt PDF
Hoàng Sỹ Động 64-71
Một số vấn đề về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao vùng kinh tế trọng điểm miền Trung qua phân tích SWOT Tóm tắt PDF
Lê Quang Hùng 72-75

THÔNG TIN

Biến đổi khí hậu trong xu thế sử dụng tài nguyên. Bất cập và một số gợi suy về thực thi chính sách ứng phó ở nước ta. Tóm tắt PDF
Lê Thành Ý 76-88


Tạp chí Quản Lý Kinh tế ISSN: 1859-039X

VietnamJOL is supported by INASP