S. 128 (2016)

Mục lục

Nghiên cứu trao đổi

Phân tích mô hình lý thuyết trò chơi trong tín dụng vi mô Tóm tắt PDF
Nguyễn Chí Đức 2
Chính sách tiền tệ và các nguồn tài trợ bên ngoài của các công ty Việt Nam Tóm tắt PDF
Phan Gia Quyền, Bùi Văn Huy 11
Ảnh hưởng của rủi ro hệ thống và rủi ro phi hệ thống đến quy mô đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Ngọc Trang, Lê Hà Diễm Chi 22
Phân tích chính sách lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bằng quy tắc Taylor gốc Tóm tắt PDF
Nguyễn Trần Ân 33
Tác động của sự phát triển thị trường tài chính đến FDI tại các nước ASEAN Tóm tắt PDF
Đặng Văn Cường 42
Các yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại Châu Á - Thái Bình Dương Tóm tắt PDF
Lê Thị Thu Diềm 53