Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á, S. 142+143 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Giới tính CEO, sự chấp nhận rủi ro của doanh nghiệp và hiệu quả phân bổ vốn – trường hợp Việt Nam

Vũ Trọng Hiền

Tóm tắt


Mục tiêu nghiên cứu này là phân tích tác động của giới tính CEO lên hành vi chấp nhận rủi ro của doanh nghiệp tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, các công ty được điều hành bởi CEO nữ có đòn bẩy tài chính thấp hơn, thu nhập ít biến động hơn so với các công ty được điều hành bởi CEO nam. Kết quả có độ tin cậy cao vì kiểm soát tính nội sinh tiềm tàng bằng nhiều kỹ thuật kinh tế lượng khác nhau. Nghiên cứu cũng xem xét tác động của giới tính CEO đến hiệu quả phân bổ vốn. Kết quả cho thấy, hành vi né tránh rủi ro của CEO nữ có thể dẫn đến sự bóp méo trong chính sách đầu tư của doanh nghiệp.

Toàn văn: PDF