Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á, S. 142+143 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Quy tắc Taylor trong điều hành chính sách tiền tệ tại các nước đang phát triển khu vực Đông Nam Á

Nguyễn Khắc Quốc Bảo, Nguyễn Hà Thạch, Nguyễn Trung Kiên, Võ Phan Quang Thế

Tóm tắt


Bài nghiên cứu ước lượng quy tắc Taylor mở rộng với biến tỷ giá hối đoái (TGHĐ) đối với năm quốc gia đang phát triển khu vực Đông Nam Á là Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam. Bằng việc sử dụng phương pháp hồi quy tuyến tính OLS và mô hình hiệu chỉnh sai số (ECM) trên cơ sở dữ liệu theo tháng để tìm mô hình có khả năng dự báo lãi suất cho mỗi quốc gia, kết quả nghiên cứu cho thấy, lãi suất danh nghĩa ngắn hạn ở Thái Lan và Việt Nam có thể được dự báo theo quy tắc Taylor và mô hình hiệu chỉnh sai số. Ngược lại, quy tắc này không phù hợp đối với ba nước Indonesia, Malaysia và Philippines. Chỉ Thái Lan và Việt Nam có bằng chứng cho thấy, việc điều hành chính sách tiền tệ (CSTT) tại hai nước này tuân thủ theo quy tắc Taylor, nhưng mức độ tuân thủ không rõ ràng và ổn định trong giai đoạn nghiên cứu.

Toàn văn: PDF