Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á, S. 142+143 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tác động của gánh nặng thuế và tham nhũng đến FDI tại các nước ASEAN

Đặng Văn Cường

Tóm tắt


Mục đích của nghiên cứu là đánh giá tác động của gánh nặng thuế (GNT) và tham nhũng đến đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại sáu nước đang phát triển trong khối ASEAN (Campuchia, Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam) giai đoạn 1996–2014. Bằng việc sử dụng các phương pháp ước lượng GLS, 2SLS và GMM đối với dữ liệu bảng, kết quả thực nghiệm cho thấy, GNT có tác động nghịch chiều đến FDI, trong khi tham nhũng lại có tác động cùng chiều. Ngoài ra, các yếu tố kinh tế vĩ mô như GDP bình quân đầu người, tỷ lệ đầu tư trong nước và tỷ lệ lạm phát thấp cũng có tác động cùng chiều đến FDI. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đưa ra một số gợi ý chính sách thu hút FDI.

Toàn văn: PDF