Quay trở lại chi tiết bài viết Đánh giá tính liên kết trong phát triển công nghiệp tại Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Tải xuống tải PDF