Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á, S. 142+143 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đánh giá tính liên kết trong phát triển công nghiệp tại Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Nguyễn Chí Hải, Huỳnh Ngọc Chương

Tóm tắt


Mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá tính liên kết vùng (LKV) trong phát triển công nghiệp (PTCN) giữa các tỉnh, thành thuộc Vùng kinh tế trọng điểm (KTTĐ) phía Nam. Nghiên cứu thực hiện tiếp cận về mặt lý thuyết cũng như kiểm định mối liên kết này bằng mô hình hồi quy không gian với dữ liệu bảng. Kết quả thực nghiệm cho thấy, quá trình PTCN của các địa phương trong vùng có mối liên kết chặt chẽ, đồng thời có tính lan tỏa và tương tác, hỗ trợ. Từ các kết quả phân tích, nhóm tác giả đưa ra một số khuyến nghị nhằm tăng cường tính hiệu quả trong liên kết PTCN giữa các địa phương trong vùng.

Toàn văn: PDF