Quay trở lại chi tiết bài viết Vai trò của đầu tư công trong thu hút đầu tư tư nhân và tăng trưởng kinh tế Tải xuống tải PDF