Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á, S. 109 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tổng quan các nghiên cứu về tác động của quản trị vốn lưu động đến hiệu quả hoạt động doanh nghiệp

Ngô Vi Trọng, Lê Thị Minh Nguyên

Tóm tắt


Tổng quan các nghiên cứu về tác động của quản trị vốn lưu động đến hiệu quả hoạt động doanh nghiệp

Toàn văn: PDF