Quay trở lại chi tiết bài viết Diễn biến thị trường chứng khoán 2 tháng đầu năm 2009. Tải xuống tải PDF