Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 2 (2015) 70 năm chương trình bình dân học vụ Tóm tắt   PDF
ThS HỒ THỨC HÒA
 
S. 5 (2016) 87 năm công đoàn Việt Nam với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Tóm tắt   PDF
PGS.TS. DƯƠNG VĂN SAO
 
S. 8 (2017) “Hành chính hóa” và biểu hiện của “hành chính hóa” trong tổ chức và hoạt động công đoàn Tóm tắt   PDF
VŨ THỊ LOAN
 
S. 11 (2017) Áp dụng hiệp ước Basel II đến hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam và những thách thức đặt ra Tóm tắt   PDF
TRẦN ĐÌNH VÂN, TRẦN THỊ KIM LIÊN
 
S. 7 (2016) Ảnh hưởng của Brexit đến thị trường ngoại hối Việt Nam Tóm tắt   PDF
LÊ THU TRANG
 
S. 9 (2017) Ứng dụng phương pháp phân tích nhân tố khám phá trong việc xác định các nhân tố ảnh hưởng hưởng đến mức độ hài lòng của thanh niên nông thôn đối với phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” Tóm tắt   PDF
VŨ MINH THÁI, BÙI THỊ HẢI BÌNH
 
S. 4 (2016) Bài học kinh nghiệm về quốc tế hóa và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong giáo dục đào tạo Tóm tắt   PDF
TS. NGUYỄN THỊ KIM THOA
 
S. 3 (2016) Bàn về văn hóa Đảng Tóm tắt   PDF
ĐAN TÂM
 
S. 1 (2015) Bác hồ với việc đào tạo, rèn luyện cán bộ công đoàn Tóm tắt   PDF
ĐAN TÂM
 
S. 12 (2018) Bác Tôn - Người đặt cơ sở, nền tảng cho lý luận và công tác công đoàn Việt Nam Tóm tắt   PDF
PHẠM VĂN HÀ
 
S. 5 (2016) Bán hàng trong hoạt động kinh doanh thương mại Tóm tắt   PDF
TS. NGUYỄN THỊ HỒNG CẨM
 
S. 11 (2017) Bình đẳng giới ở Việt Nam - nhìn từ sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ Tóm tắt   PDF
Lê Phương Thảo
 
S. 7 (2016) Bạo lực trẻ em dưới góc nhìn pháp lý và tác động của bạo lực đối với sự hình thành, phát triển nhân cách trẻ em Tóm tắt   PDF
LƯƠNG THỊ LAN HUỆ
 
S. 1 (2015) Biến đổi cấu trúc xã hội nhìn từ góc độ xã hội học Tóm tắt   PDF
Lê Phương Thảo
 
S. 6 (2016) Các giải pháp giải quyết tranh chấp lao động và đình công ở Việt Nam hiện nay Tóm tắt   PDF
TS. ĐỖ VĂN QUÂN, ThS. NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG
 
S. 2 (2015) Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu dịch vụ giáo dục đại học trong thời kỳ hội nhập quốc tế Tóm tắt   PDF
ThS VŨ THỊ LOAN
 
S. 12 (2018) Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định khởi sự doanh nghiệp cho sinh viên ngành kinh tế - quản trị kinh doanh tại Việt Nam Tóm tắt   PDF
LÊ THỊ BÍCH PHƯỢNG
 
S. 7 (2016) Các yếu tố cấu thành văn hóa doanh nghiệp hiện nay Tóm tắt   PDF
BÙI THỊ MINH PHƯƠNG
 
S. 8 (2017) Cách mạng công nghệ lần thứ tư và một số vấn đề đặt ra đối với công đoàn Việt Nam Tóm tắt   PDF
NGUYỄN HẢI HOÀNG, ĐINH THỊ THU TRANG
 
S. 10 (2017) Cách mạng công nghiệp 4.0 – xu thế tất yếu trên thế giới và ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THANH BÌNH
 
S. 12 (2018) Công tác đào tạo nguồn nhân lực của các trường đại học Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THỦY KHÁNH
 
S. 5 (2016) Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam cần có thêm quyền chủ động trong việc xử lý nợ xấu Tóm tắt   PDF
NGUYỄN QUỐC VIỆT
 
S. 2 (2015) Công đoàn chủ động đẩy mạnh đối thoại tại doanh nghiệp Tóm tắt   PDF
TS ĐẶNG QUANG ĐIỀU
 
S. 4 (2016) Công đoàn trong bối cảnh Hội nhập quốc tế Tóm tắt   PDF
TS LÊ HẢI HOÀNG
 
S. 12 (2018) Công đoàn với việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THỊ THÙY YÊN
 
1 - 25 trong số 214 mục 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>