T. 65, S. 03 (2018)

Mục lục

Bài viết

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÚC ĐẨY TÁI CƠ CẤU SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP CHỦ LỰC VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Tóm tắt PDF
Trần Anh Tuấn, Chu Huy Tưởng 1-9
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA DU KHÁCH NỘI ĐỊA ĐỐI VỚI DU LỊCH VĂN HÓA THÀNH PHỐ CẦN THƠ Tóm tắt PDF
Nguyễn Trọng Nhân, Trương TRí Thông 10-15
GỢI Ý CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ – NHÌN TỪ CÁC ĐIỂM NGHẼN Tóm tắt PDF
Nguyễn Quốc Nghi 16-19
TUYÊN TRUYỀN VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH Ở KHU VỰC TÂY NAM BỘ VÀ NHỮNG KHUYẾN NGHỊ TRONG THỜI GIAN TỚI Tóm tắt PDF
Trương Thế Nguyễn 20-23
CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY ĐẦU TƯ TẠI QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ Tóm tắt PDF
Nguyễn Minh Tiến 24-28
VẬN DỤNG NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM CỦA CÁCH MẠNG THÁNG TÁM ĐỐI VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ HIỆN NAY Tóm tắt PDF
Bùi Hải Dương, Nguyễn Thị Nụ 35-38
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ DÂN CHỦ VÀ VIỆC THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Nụ 39-42
ĂN UỐNG DƯỚI KHÍA CẠNH TÂM LINH CỦA NGƯỜI KHMER Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Tóm tắt PDF
Trần Phỏng Diều 43-45


Tạp chí Khoa học Cần Thơ. ISSN: 1859-025X