T. 63, S. 01 (2018)

Mục lục

Bài viết

Đảng đã cho ta mùa xuân Tóm tắt PDF
Thành Công 1-3
Xuân Bính Tuất 1946, Bác Hồ đi chúc Tết Tóm tắt PDF
Nguyễn Xuyến 4-5
Cần Thơ – Mặt trận trọng điểm khu Tây Nam bộ trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968. Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngọc Quy, Nguyễn Thị Ngọc Nga 6-9
Kết quả thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU của Thành ủy Cần Thơ về phát triển, ứng dụng KH&CN Tóm tắt PDF
Sở Khoa học và Công nghệ Cần Thơ 10-15
Hoạt động Khoa học và Công nghệ Cần Thơ năm 2017 – Một số thành tựu nổi bật. Tóm tắt PDF
Sở Khoa học và Công nghệ Cần Thơ 16-22
Cần Thơ: Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Tóm tắt PDF
Sở Khoa học và Công nghệ Cần Thơ 23-25
Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 Tóm tắt PDF
Trần Ngọc Nguyên 26-28
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thích ứng hiệu quả với BĐKH ở khu vực ĐBSCL Tóm tắt PDF
Nguyễn Tiến Dũng 29-32
Tăng cường quản lý hoạt động liên kết đào tạo nhằm góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ĐBSCL hiện nay Tóm tắt PDF
Nguyễn Hồng Gấm 33-37
Năm Tuất với những sự kiện trọng đại trong lịch sử Tóm tắt PDF
Quang Hưng 38-39
Ngày Xuân vui với men rượu trong văn học Việt Nam Trung Đại Tóm tắt PDF
Túy Phượng 40-42


Tạp chí Khoa học Cần Thơ. ISSN: 1859-025X