Tạp chí Khoa học Cần Thơ, T. 65, S. 03 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ DÂN CHỦ VÀ VIỆC THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Nguyễn Thị Nụ

Tóm tắt


Dân chủ là một vấn đề rất quan trọng trong việc xây dựng một chế độ xã hội mới, dân chủ vừa là động lực và cũng là mục tiêu của sự phát triển một đất nước. Trong tiến trình xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì vấn đề dân chủ càng được quan tâm nhiều hơn nhằm tạo ra sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, tạo ra sự đồng thuận trong xã hội, đảm bảo sự thành công của sự nghiệp đổi mới và hội nhập hiện nay ở nước ta. Xây dựng nền dân chủ xã hội trong điều kiện của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa chúng ta cần thấm nhuần những tư tưởng lỗi lạc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về dân chủ để có hành động thực hành dân chủ thiết thực và đúng đắn.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Cần Thơ. ISSN: 1859-025X