Tạp chí Khoa học Cần Thơ, T. 63, S. 01 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Cần Thơ: Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

Sở Khoa học và Công nghệ Cần Thơ

Tóm tắt


Thời gian qua, đặc biệt là sau khi Quyết định 844 được ban hành, thành phố Cần Thơ đã triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST) như: Tạo lập sự kết nối bền vững, hợp tác cùng phát triển giữa các thành phần của hệ sinh thái gồm cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức nghiên cứu – phát triển, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, các cơ quan truyền thông, quỹ đầu tư, và các cơ quan Nhà nước; thúc đẩy các hoạt động ĐMST và khởi nghiệp xuất phát từ nghiên cứu – phát triển, thương mại hóa sản phẩm KH&CN; hỗ trợ nâng cao năng suất – chất lượng – năng lực ĐMST đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp, tái khởi nghiệp, tạo ra sản phẩm mới có sức cạnh tranh cao, chủ động nắm bắt các cơ hội của cách mạng công nghiệp 4.0.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Cần Thơ. ISSN: 1859-025X