Tạp chí Khoa học Cần Thơ, S. 2 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Chi trả dịch vụ hệ sinh thái trên thế giới và Việt Nam

Bùi Thị Nga

Tóm tắt


Chi trả dịch vụ hệ sinh thái (Payments for ecosystem  services) là công cụ kinh tế điều tiết mối quan hệ giữa người cung cấp dịch vụ và ngươ i hưởng lợi từ các dịch vụ của hệ sinh thái mang lại. Người sử dụng dịch vụ chi trả cho những người tham gia duy trì, bảo vệ, và phát triển các chức năng của hệ sinh thái. Từ đây có thể tạo ra các nguồn quỹ cho các mô hình sản xuất bền vững, thúc đẩy và gia tăng khả năng bảo vệ nguồn tài nguyên tự nhiên như rừng, nguồn nước mặt, nước ngầm.

 


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Cần Thơ. ISSN: 1859-025X