Quay trở lại chi tiết bài viết Kết quả thực hiện nghị quyết 20-NQ/TW về phát triển khoa học và công nghệ của sở khoa học và công nghệ thành phố Cần Thơ năm 2014 Tải xuống tải PDF