Liên hệ tạp chí

Đầu mối

Nguyễn Thúy Hằng
Email: nthang.idc@gmail.com

Hỗ trợ

ThS Lê Thị Hoa
Điện thoại: 024,39349105/0988770553
Email: lehoa70@vista.gov.vnTạp chí Khoa học Cần Thơ. ISSN: 1859-025X